==0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ >> สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
ค้นหาศิษย์เก่า
ป้อนข้อความในการค้นหา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
คำค้น
จำนวนสมาชิก 166 คน
ที่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ระดับการศึกษา ปีที่จบการศึกษา
1 421037367 นางสาวลักขณา  สุวรรณชัย วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) ปริญญาตรี 2545
2 421031206 นายลิขิต  พันธุเทพ วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) ปริญญาตรี 2546
3 421037313 นายธีรเดช  พฤทธิ์ธนังกุล สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาตรี 2545
4 47010310196 นายทศพล  จิตอารีรัตน์ วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน) ปริญญาตรี 2553
5 421037326 นายนนทชัย  ครองเวียง วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) ปริญญาตรี 2546
6 52010373008 นายภูมินทร์  สุวรรณธาดา สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 2554
7 47010310069 นางสาวอาติยา  เครือวรรณ วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) ปริญญาตรี 2551
8 47010310008 นายปริวรรต  หาริตะวัน วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) ปริญญาตรี 2550
9 47010370055 นายมนตรี  ชูพันธ์ วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน) ปริญญาตรี 2551
10 48010370015 นิกร  คงโต สาขาวิศวกรรรมการผลิต ปริญญาตรี 2551
11 51010311114 นายธนา  คล้ายสุบรรณ สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 2555
12 54010310489 นายเสริมศักดิ์  พลีใส สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาตรี 2557
13 4510310052 นางสาวนริศรา  คุณพูล สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาตรี 2549
14 461031003 นายกิตติชัย  ถนอมศิลป์ วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) ปริญญาตรี 2550
15 58010381003 นายนัฐพงษ์  ศรีกมล
16 47010320156 นายสุรเชรษฐ์  สีชำนาญ วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน) ปริญญาตรี 2551
17 421037229 นายปิยะวัฒน์  ศรีธรรม วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน) ปริญญาตรี 2544
18 51010311190 นายพงศ์พิทยา  มูลมณี สาขาวิศวกรรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 2556
19 421037354 นายเรืองศิลป์  สอนเสนา วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) ปริญญาตรี 2545
20 47010370015 นายสิทธิพงศ์  สุวรรณธาดา วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) ปริญญาตรี 2551
21 421037231 นายพาราดิน  จันทเขตต์ วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต) ปริญญาตรี 2545
22 48010310484 นายศิลป์ทวี  บุญไชโย สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาตรี 2553
23 4410310132 นายธนากร  โยธะคง วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) ปริญญาตรี 2548
24 50010310084 นายนรินทร์  ศิริวรรณ วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน) ปริญญาตรี 2553
25 47010310118 นางสาววรรณวรางค์  ศิริโกมุท วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) ปริญญาตรี 2551
26 52010310285 นายณัฐวุฒิ  บุญไสว สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 2556
27 49010310374 นายอังคาร  เดชบำรุง สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 2553
28 50010310422 นางสาวประภาพิทย์  บุญหล้า สาขาวิศวกรรรมการผลิต ปริญญาตรี 2554
29 49010310051 นายชัชวาลย์  พัฒนโยธากุล สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาโท 2552
30 4410310158 นายรัตนะ  ศรีบุรัมย์ วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต) ปริญญาตรี 2548