==0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ >> สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือนการทำงานของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิชา: รุ่นปีการศึกษา:
อัตราเงินเดือน จำนวน(คน) ร้อยละ
น้อยกว่า 10,000 บาท 0
10,000 – 25,000 บาท 0
25,000 – 50,000 บาท 0
50,000 – 75,000 บาท 0
75,000 – 100,000 บาท 0
100,000 บาท ขึ้นไป 0
รวมทั้งหมด 0 100.00