==0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ >> สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
หมวดหมู่ :
ข้อบังคับสมาคม

หมวดที่ ๑

ข้อบังคับ

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พุทธศักราช ๒๕๕๘

----------------------------------------------------

 

หมวดที่ ๑

ความทั่วไป

 

                ข้อ ๑ สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ใช้อักษรย่อว่า “สศว.มมส.” และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “FACULTY OF ENGINEERING ALUMNI ASSOCIATION MAHASARAKHAM UNIVERSITY” ใช้อักษรย่อว่า “EN.MSU.AA

                ข้อ ๒ เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูป

                ตราโรจนากร เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นมาจากความรู้และคุณธรรม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

รูปฟันเฟือง เป็นตราสัญลักษณ์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ หมายถึงการขับเคลื่อนไปของสังคมเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

รูปใบไม้ หมายถึง เทคโนโลยีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

รูปโลก เพื่อแสดงให้เห็นว่าศิษย์เก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนาสังคมให้ทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวไกล รวมถึงมีการเสริมสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สีเทา - เหลือง เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สีเลือดหมู เป็นสีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


สีเขียว หมายถึง เทคโนโลยีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขนาดของเครื่องหมายนี้ย่อมเปลี่ยนไปตามลักษณะของการใช้ จะต้องเป็นส่วนขยายหรือส่วนย่อจากแบบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้เท่านั้น

                ข้อ ๓ สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ ห้อง EN-๑๐๔ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐

                ข้อ ๔ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในข้อบังคับ มีดังนี้

                                ๔.๑ สมาคม หมายถึง สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                ๔.๒ ศิษย์เก่า หมายถึง บุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งบุคคลที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                ๔.๓ คณะ หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                ๔.๔ มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                ๔.๕ สมาชิก หมายถึง บุคคลที่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามข้อบังคับของสมาคม

                                ๔.๖ คณะกรรมการบริหาร หมายถึง ศิษย์เก่าที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร มีหน้าที่เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ และดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น

                ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ของสมาคม

๕.๑ เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างคณาจารย์

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๕.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ระหว่างศิษย์เก่าและคณะฯ

๕.๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการระหว่าง

คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

๕.๔ เพื่อส่งเสริมด้านสวัสดิการแก่สมาชิก (กรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต)

๕.๕ เพื่อผดุงเกียรติและชื่อเสียงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มี

ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

 

๕.๖ การดำเนินการใดๆ ของสมาคมกระทำโดย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง


 
หมวดที่ ๒

หมวดที่ ๒

สมาชิก

                ข้อ ๖ สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ

                                ๖.๑ สมาชิกสามัญ อันได้แก่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                ๖.๒ สมาชิกวิสามัญ อันได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว    ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่มิใช่สมาชิกตามข้อ ๖.๑

                                ๖.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ อันได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม และผู้ที่คณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

                ข้อ ๗ คุณสมบัติของสมาชิก

                                ๗.๑ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

                                ๗.๒ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

                                ๗.๓ ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ

                                ๗.๔ ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถหรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                ข้อ ๘ ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

                                ๘.๑ สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น จำนวน ๑๐๐ บาท โดยไม่มีค่าบำรุงรายเดือน และค่าบำรุงรายปี ตลอดอายุการเป็นสมาชิกของสมาคม

                                ๘.๒ สมาชิกวิสามัญ และ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

                ข้อ ๙ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาคม ให้ยื่นใบสมัครตามวิธีการของสมาคม พร้อมค่าบำรุงต่อเลขานุการสมาคม โดยมีสมาชิกวิสามัญรับรองอย่างน้อย ๑ คน

                ข้อ ๑๐ สถานภาพการเป็นสมาชิก

                                ๑๐.๑ สมาชิกสามัญ มีสถานะการเป็นสมาชิกเริ่มตั้งแต่วันที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมตามอัตราที่กำหนดไว้ 

                                ๑๐.๒ สมาชิกวิสามัญ มีสถานะการเป็นสมาชิกเริ่มตั้งแต่ประกาศนี้ถูกบังคับใช้

                                ๑๐.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม

                ข้อ ๑๑ การพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิก

                                ๑๑.๑ ตาย

                                ๑๑.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการสมาคม และคณะกรรมการสมาคม

                                ๑๑.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก

                                ๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารสมาคมได้พิจารณาลงมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพด้วยคะแนน ๒ ใน ๓ เนื่องจากสมาชิกผู้นั้นได้พฤติตนนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

                ข้อ ๑๒ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

                                ๑๒.๑ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการบริหารสมาคม

                                ๑๒.๒ มีสิทธิได้รับประโยชน์ต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมได้จัดให้มีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

                                ๑๒.๓ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อขอตรวจสอบทะเบียน เอกสารบัญชี หรือทรัพย์สิน ของสมาคมได้ในเวลาอันสมควร

                                ๑๒.๔ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม

                                ๑๒.๕ มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม

                                ๑๒.๖ มีสิทธิลงคะแนนเสียงในมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ได้คนละ ๑ คะแนนเสียงเท่านั้น

                                ๑๒.๗ มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด

                                ๑๒.๘ มีหน้าที่ในการช่วยเหลือและสนับสนุน ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมจัดขึ้น

                                ๑๒.๙ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณของสมาคมและมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

                                ๑๒.๑๐ มีหน้าที่ในการกรอกข้อมูลในเว็ปไซต์ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 
หมวดที่ ๓

หมวดที่ ๓

การดำเนินกิจการสมาคม

                ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการบริหารสมาคมคณะหนึ่ง ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน โดยมีตำแหน่งและหน้าที่พอสังเขป ดังนี้

                                ๑๓.๑ นายกสมาคม ทำหน้าที่ เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนของสมาคมในการติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก และทำหน้าที่ประธานในการประชุมกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม

                                ๑๓.๒ อุปนายก ทำหน้าที่ เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย และทำหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่แทนนายกสมาคมอุปนายกตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำการแทน

                                ๑๓.๓ เลขานุการ ทำหน้าที่ เกี่ยวกับงานธุรการทั้งหมดของสมาคม เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมและปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม

                                ๑๓.๔ เหรัญญิก ทำหน้าที่ เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีงบของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ

                                ๑๓.๕ ปฏิคม ทำหน้าที่ ในการต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคมและจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม

                                ๑๓.๖ นายทะเบียน ทำหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม

                                ๑๓.๗ ประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ เผยแพร่กิจกรรมและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้รับทราบและรู้จักอย่างแพร่หลายรวมทั้งประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับด้านข่าวสารของสมาชิกเพื่อจัดทำเป็น “จดหมายข่าวสมาคมศิษย์เก่า” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                ๑๓.๘ กรรมการตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสมที่คณะกรรมการบริหารสมาคมเห็นสมควรจะกำหนดให้มีขึ้น โดยมีจำนวนเมื่อรวมกับกรรมการข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับกำหนดไว้ และถ้ามีคณะกรรมการที่มิได้กำหนดตำแหน่งไว้ให้ถือว่าเป็นกรรมการกลาง

                ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบริหารสมาคม อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี และเมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมอยู่ในตำแหน่งครบตามกำหนดวาระแล้ว ให้สามารถรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งเพื่อสรรหาคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ และเมื่อได้คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่แล้วและคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องส่งมอบงานให้กันให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ

                ข้อ ๑๕ ตำแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกำหนดวาระ ก็ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น ยกเว้นหากตำแหน่งนายกสมาคมว่างลง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมพิจารณาเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมคนใดคนหนึ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน

                ข้อ ๑๖ กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ

                                ๑๖.๑ ตาย

                                ๑๖.๒ ลาออก

                                ๑๖.๓ ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ

                                ๑๖.๔ ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออกจากตำแหน่ง

                                ๑๖.๕ คณะกรรมการบริหารสมาคมได้พิจารณาลงมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพด้วยคะแนน ๒ ใน ๓ เนื่องจากสมาชิกผู้นั้นได้พฤติตนนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

                                ๑๖.๖ ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารติดต่อกันเกิน ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

                ข้อ ๑๗ คณะกรรมการบริหารคนใดที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร

                ข้อ ๑๘ คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ๔ เดือนต่อ ๑ ครั้ง เพื่อพิจารณาถึงการบริหารกิจการของสมาคม การกำหนดการประชุมให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหาร และให้เลาขานุการสมาคมเป็นผู้แจ้งกำหนดการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการบริหารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน

                ข้อ ๑๙ การจัดการประชุมตามข้อ ๑๘ ต้องมีคณะกรรมการบริหารสมาคมเข้าร่วมอย่างน้อยเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารสมาคมทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติต่างๆ ในการประชุมถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

                ข้อ ๒๐ การจัดการประชุมตามข้อ ๑๘ จะเกิดขึ้นได้อีกวิธีหนึ่ง คือ คณะกรรมการบริหารสมาคมไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการบริหารสมาคมทั้งหมดเข้าชื่อกันและทำหนังสือร้องขอต่อนายกสมาคม ขอให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมขึ้น โดยนายกสมาคมจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมขึ้นภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

                ข้อ ๒๑ ในการจัดการประชุมตามข้อ ๑๘ หากนายกหรืออุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการบริหารคนหนึ่งซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในคราวนั้น

                ข้อ ๒๒ อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคม

                                ๒๒.๑ มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติตาม โดยระเบียบปฏิบัติที่ออกมานั้นต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้

                                ๒๒.๒ มีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม

                                ๒๒.๓ มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการบริหารที่แต่งตั้ง

                                ๒๒.๔ มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมใหญ่วิสามัญ

                                ๒๒.๕ มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งอื่นๆ ที่ยังมิได้กำหนดในข้อบังคับนี้

                                ๒๒.๖ มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอำนาจอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้

                                ๒๒.๗ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม

                                ๒๒.๘ มีหน้าที่ในการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมดหรือจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน เข้าชื่อกันและทำหนังสือร้องขอต่อนายกสมาคม ขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น โดยนายกสมาคมจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมขึ้นภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

                                ๒๒.๙ มีหน้าที่จัดทำเอกสารและเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของสมาคม การเงิน ทรัพย์สิน และทะเบียนสมาชิกของสมาคม ซึ่งพร้อมที่จะให้สมาชิกตรวจสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอ

                                ๒๒.๑๐ จัดทำบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและเผยแพร่ให้สมาชิกของสมาคมได้รับทราบ


 
หมวดที่ ๔

หมวดที่ ๔

การประชุม

                ข้อ ๒๓ การประชุมใหญ่ของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ

                                ๒๓.๑ การประชุมใหญ่สามัญ

                                ๒๓.๒ การประชุมใหญ่วิสามัญ

                ข้อ ๒๔ คณะกรรมการบริหารสมาคมจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีๆ ละ ๑ ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี

                ข้อ ๒๕ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๔ คณะกรรมการบริหารสมาคมอาจจะกำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของสมาคมหรือในกรณีที่มีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของสมาชิกทั้งหมด เข้าชื่อกันและทำหนังสือร้องขอต่อนายกสมาคม ขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น โดยนายกสมาคมจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมขึ้นภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

                ข้อ ๒๖ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

                                ๒๖.๑ แถลงกิจการของสมาคมที่ผ่านมาในรอบปี

                                ๒๖.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกได้รับทราบ

                                ๒๖.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบกำหนดวาระ

                                ๒๖.๔ ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน

                                ๒๖.๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

                ข้อ ๒๗ ในการจัดการประชุมทุกครั้ง ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมยึดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามระเบียบงานการประชุมที่เป็นมาตรฐาน

                ข้อ ๒๘ การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

                ข้อ ๒๙ ในการประชุมใหญ่ของสมาคม หากนายกหรืออุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการสมาคมคนหนึ่งซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในคราวนั้น


 
หมวดที่ ๕

หมวดที่ ๕

การเงินและทรัพย์สิน

                ข้อ ๓๐ การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสมาคม การเงินของสมาคมถ้ามีให้นำฝากไว้ในธนาคารใดธนาคารหนึ่งตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยฝากไว้ในนามของสมาคม

                ข้อ ๓๑ รายได้ของสมาคม มีดังนี้

                                ๓๑.๑ ค่าลงทะเบียนแรกเข้าของสมาชิก

                                ๓๑.๒ เงินบริจาค

                                ๓๑.๓ การจัดกิจกรรม

                ข้อ ๓๒ การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คธนาคารของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้กระทำการแทนลงนามร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขานุการของสมาคม พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะ   ถือว่าใช้ได้

                ข้อ ๓๓ ให้นายกสมาคมมีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท      (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม

                ข้อ ๓๔ ให้เหรัญญิกมีอำนาจในการเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไว้กับตัวได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท             (ห้าพันบาทถ้วน) หากมีจำนวนเงินสดเกินกว่าจำนวนดังกล่าวจะต้องดำเนินการนำฝากเข้าเก็บไว้ในบัญชีธนาคารของสมาคมทันทีที่มีโอกาสกระทำได้

                ข้อ ๓๕ เหรัญญิกต้องจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามหลักวิชาการ การรับหรือการจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขานุการของสมาคม พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง

                ข้อ ๓๖ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่ใช่คณะกรรมการบริหารสมาคมหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม โดยจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเสนอ โดยที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ

                ข้อ ๓๗ ผู้สอบบัญชี มีอำนาจหน้าที่จะเรียกตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของสมาคมทั้งหมด ตลอดจนมีอำนาจที่จะเรียกคณะกรรมการบริหารสมาคมหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อให้มาชี้แจงได้ทุกคนหากเกิดข้อสงสัย โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมและเจ้าหน้าที่ของสมาคมจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด


 
หมวดที่ ๖

หมวดที่ ๖

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม

                ข้อ ๓๘ ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น โดยจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมในคราวนั้นทั้งหมด

                ข้อ ๓๙ การเลิกสมาคมจะกระทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเลิกเพราะเหตุผลของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ในการเลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมในคราวนั้นทั้งหมด

                ข้อ ๔๐ หากสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินคงเหลือหลังจากที่ได้ชำระบัญชี   เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ตกเป็นของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยที่ผู้รับต้องนำไปใช้เพื่อการกุศลและสาธารณะประโยชน์เท่านั้น
 
หมวดที่ ๗

หมวดที่ ๗

บทเฉพาะกาล

 

                ข้อ ๔๑ ข้อบังคับฉบับนี้ ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ

                ข้อ ๔๒ เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกภาพของคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ตั้งขึ้นชุดแรก

                ข้อ ๔๓ การตีความข้อบังคับของสมาคม หากเป็นที่สงสัยให้ที่ประชุมใหญ่โดยเสียงข้างมากมีมติประชุมชี้ขาด

                ข้อ ๔๔ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสมาคมมาใช้บังคับในเรื่องที่ข้อบังคับของสมาคมมิได้กำหนดไว้ หากมีข้อบังคับของสมาคมข้อใดที่ขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

                ข้อ ๔๕ สมาคมต้องไม่ดำเนินการแสวงหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันหรือเพื่อบุคคลใด แต่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

 

 

 

 

 

ลักขณา  สุวรรณชัย

นายกสมาคม