==0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ >> สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
หมวดหมู่ :
วัตถุประสงค์ของสมาคม

วัตถุประสงค์ของสมาคม

. เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและคณะฯ

. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์

ปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

. เพื่อส่งเสริมด้านสวัสดิการแก่สมาชิก (กรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต)

. เพื่อผดุงเกียรติและชื่อเสียงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

. การดำเนินการใดๆของสมาคมกระทำโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง