==0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ >> สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
หมวดหมู่ :
ประวัติการก่อตั้ง

ประวัติการก่อตั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2542 ภายใต้ชื่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548 โดยได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งบัณฑิตผลิตมาแล้ว 13 รุ่น

เมื่อครั้งปี พ.ศ.2546 บัณฑิตรุ่นแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันระดมทุนในการสร้างพระพุทธรูปปางห้ามญาติเพื่อนำมาประดิษฐานบริเวณชั้น 1 ของคณะ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคณาจารย์ บุคลากรและรุ่นน้อง จากนั้นในเวลาต่อมาก็มีการนัดพบปะสังสรรค์ของแต่ละรุ่น จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2550 คณะได้มีการจัดโครงการคืนสู่เหย้าขึ้นภายใต้การดูแลของ ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง หัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในขณะนั้น  ภายในงานได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเสวนาประสบการณ์การทำงานพร้อมเลือกตั้งชุดคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งสมาคม  ซึ่งศิษย์เก่าที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานดำเนินงานจัดตั้งสมาคมคือ นายชาตรี ศรีเนตร ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 สาขาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) พร้อมด้วยคณะกรรมการในตำแหน่งต่างๆ เพื่อดำเนินการร่างระเบียบข้อบังคับและจดทะเบียนสมาคมให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านมีภารกิจมาก ประกอบกับอยู่คนละที จึงยังไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งในรูปแบบสมาคมได้ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีเงินเหลือจากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ  24,000 บาท หลังจากนั้นก็มีการดำเนินการจัดโครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเรื่อยมา ภายใต้การดำเนินการและรับผิดชอบของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตามลำดับ ในเวลาต่อมา เพื่อให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์ เยี่ยมคณาจารย์รวมทั้งทำกิจกรรมร่วมกัน

จวบจนกระทั่งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ได้จัดโครงการคืนสู่เหย้าขึ้นอีกครั้ง ประกอบกับเริ่มมีจำนวนรุ่นที่จบเพิ่มขึ้นเช่นกัน ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและการดำเนินชีวิตหลังจากจบการศึกษา  จากการเสวนาศิษย์เก่าได้มีคำถามมากมาย อาทิเช่น ศิษย์เก่าคนนั้นยังอยู่ไหม ศิษย์เก่าคนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นความรักและความห่วงใยที่เกิดขึ้น บางคำตอบเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่บางคำตอบทำให้เราถึงกับเศร้า เมื่อเราย้อนคำถามกลับไปเมื่อยังเป็นนิสิต ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ไหน เราจดจำกันได้ดีเพราะมีหลายกิจกรรมที่ทำด้วยกัน ภาพเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้น เช่น กิจกิจกรรมการร้องเพลงเชียร์ การเรียน การติว ฉายาของเพื่อนแต่ละคน อาจารย์แต่ละท่าน สมัยที่เรายังใช้อาคารปฏิบัติการชั่วคราว ภาพนั้นได้ทำให้เราหวนคืนความหลัง หลายๆ เกียร์ได้รวมกันก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราว(คอกไก่) ไม่ว่าจะเป็นการเดินระบบแสงสว่าง และการตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำโดยการไม่ใช้เครื่องจักร เดินสายไฟ การเชื่อมแผงตาข่าย ประตู บ่อเลี้ยงปลา แปลงผัก สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นภาพ รอยยิ้ม ที่เราได้จากการกินปลาและผัก  น้ำตาที่ได้จากควันของธูปเชื่อม  คำว่าเพื่อน คำว่าพี่ คำว่าน้อง ได้เกิดขึ้น  สิ่งที่เราได้จากการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจึงได้เกิดแนวคิด ที่จะจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นศูนย์รวมใจชาววิศวกรรมศาสตร์ มมส ทุกคน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ติดต่อสื่อสารรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่า และเป็นหน่วยประสานงานการจัดการกรรมต่างๆ ของศฺษย์เก่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

            จากการร่วมมือร่วมใจกันของศิษย์เก่า ที่อยากเห็นชาวพี่น้องชาวเกียร์ มมส ได้มีโอกาสสานสัมพันธ์อันดีต่อกัน ช่วยเหลือในเวลาที่ยากลำบาก เริ่มแรกเรามีแนวคิดที่จะนำพาสมาคมในการช่วยเหลือศิษย์เก่าที่เจ็บป่วยและเสียชีวิต และทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์สถาบันให้เป็นที่ส่งเสริมผดุงเกียรติของคณะวิศวกรรมศาสตร์  จึงได้มีการระดมความคิดและหาผู้ประสานงานแต่ละรุ่นมาดำเนินการจัดตั้งในรูปแบบสมาคม ภายใต้การผลักดันของ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.เกสร วงศ์เกษม หัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คนปัจจุบัน ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับคัดเลือกคณะกรรมการชุดจัดตั้งพร้อมกำหนดตำแหน่งขึ้น เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยมติที่ประชุมได้เลือก นางสาวลักขณา สุวรรณชัย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 สาขาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) เป็นนายกสมาคม และได้ดำเนินการไปยื่นเอกสารจัดตั้งด้วยตนเอง พร้อมด้วย นายอธิวัฒน์ อุดมก้านตง นักวิชาการศึกษา ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องระเบียบในการจัดทำร่างระเบียบข้อบังคับของสมาคม โดยได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ตามทะเบียนเลขที่ 23/2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ภายใต้ชื่อว่า "สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ใช้อักษรย่อว่า "สศว.มมส." ที่ทำการสมาคมตั้งอยู่ ณ 104 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบล ขามเรียง อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม 44150