==0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ >> สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
คณะอนุกรรมการสมาคม
ประจำปี:

 
นายภาณุวัตน์ ขามประไพ     เกียร์ 13
สาขาวิศวกรรรมเครื่องกล
อนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ


 
นายณัฏฐพงษ์ ลาดบัตร     เกียร์ 7
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน


 
นายปิยะวัฒน์ ศรีธรรม     เกียร์ 1
วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์