==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย ภูมินทร์  สุวรรณธาดา
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 116/5 หมู่ที่ 5
หมู่บ้าน คำนาบัวใน
ตำบลคำนาดี
อำเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : - มือถือ 083282008
E-mail : -
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 52010373008
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า
ปีที่จบการศึกษา : 2554
เกรดเฉลี่ย : 2.53
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ
ตำแหน่ง : วิศวกร
อัตราเงินเดือน : 20,000 – 30,000 บาท
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : บริษํท ไตรเทค คอนซัลแตนส์ จำกัด
ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ของประเทศไทย (เอกชน)
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ :
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : 026170525-7
ที่อยู่สถานที่ทำงาน : บ้านเลขที่ 82/1 ถนน พหลโยธิน 5
ตำบลสามเสนใน
อำเภอเขตพญาไท
จังหวัดกรุงเทพมหานคร