==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย ทศพล  จิตอารีรัตน์
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 474 หมู่ที่ 9
หมู่บ้าน หนองแวง
ตำบลโอโล
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ : มือถือ 0956548485
E-mail : ttt_tosapol@hotmail.com
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 47010310196
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน)
ปีที่จบการศึกษา : 2553
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน :
ตำแหน่ง :
อัตราเงินเดือน :
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร :
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ :
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร :
ที่อยู่สถานที่ทำงาน :