==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย ธีรเดช  พฤทธิ์ธนังกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 3
ซอย ร้อยเอ็ด-ปทุมรัตต์ ถนน -
หมู่บ้าน สวนมอญ
ตำบลลิ้นฟ้า
อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : 0905818898 มือถือ -
E-mail : poopangpungpond@gmail.com
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 421037313
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : สาขาวิศวกรรรมโยธา
ปีที่จบการศึกษา : 2545
เกรดเฉลี่ย :
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน :
ตำแหน่ง :
อัตราเงินเดือน :
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร :
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ :
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร :
ที่อยู่สถานที่ทำงาน :