==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย รัตนะ  ศรีบุรัมย์
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 8 ถนน -
หมู่บ้าน -
ตำบลแวงน่าง
อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : - มือถือ 089-039-2996
E-mail : rattana_sriburum@hotmail.com
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 4410310158
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
ปีที่จบการศึกษา : 2548
เกรดเฉลี่ย : 3.26
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ทำงานแล้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 10,000 – 25,000 บาท
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน (หน่วยงานภาครัฐ)
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ : ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : 0 4482 2049
ที่อยู่สถานที่ทำงาน : บ้านเลขที่ 31/7 หมู่ที่ 5
ซอย - ถนน ชัยภูมิ-ตาดโตน
หมู่บ้าน -
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ