==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย ชัชวาลย์  พัฒนโยธากุล
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 14
ซอย ริมชล1 ซอย1 ถนน นครสวรรค์
หมู่บ้าน ริมชล
ตำบลเกิ้ง
อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : มือถือ 0954071404
E-mail : chatchawan.civil14@gmail.com
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 49010310051
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : สาขาวิศวกรรรมโยธา
ปีที่จบการศึกษา : 2552
ระดับการศึกษาสูงสุด : วิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่จบการศึกษา : 2553
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน :
ตำแหน่ง : 3
อัตราเงินเดือน :
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : เมสโปร 1989 จำกัด (มหาชน)
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ : 2553
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร :
ที่อยู่สถานที่ทำงาน :