==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย อังคาร  เดชบำรุง
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 4
ซอย - ถนน -
หมู่บ้าน ห้อยแล้ง
ตำบลทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ : - มือถือ 086-2358299
E-mail : -
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 49010310374
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า
ปีที่จบการศึกษา : 2553
เกรดเฉลี่ย : 2.20
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ทำงานแล้ว
ตำแหน่ง : วิศวกร
อัตราเงินเดือน : 20,000 – 30,000 บาท
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : บ เอนไวไทย จำกัด
ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ของประเทศไทย (เอกชน)
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ : ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : 027058060-9
ที่อยู่สถานที่ทำงาน : บ้านเลขที่ 444 หมู่ที่ 17
ซอย - ถนน -
หมู่บ้าน -
ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ