==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย ลิขิต  พันธุเทพ
ที่อยู่ปัจจุบัน :
ซอย สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ถนน อภิบาลยัรติ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : มือถือ 0817686089
E-mail :
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 421031206
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
ปีที่จบการศึกษา : 2546
ระดับการศึกษาสูงสุด : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัญฑิต
สาขาวิชา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่จบการศึกษา : 2555
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ทำงานแล้ว
ตำแหน่ง : นักบริหารงานช่าง
อัตราเงินเดือน : 10,000 – 25,000 บาท
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม
ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน (หน่วยงานภาครัฐ)
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : 042512005
ที่อยู่สถานที่ทำงาน : บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
ซอย -
หมู่บ้าน -
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม