==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย นรินทร์  ศิริวรรณ
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 10
ซอย - ถนน -
หมู่บ้าน บัวงาม
ตำบลโพธิ์ใหญ่
อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : - มือถือ 083-372-8207
E-mail : -
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 50010310084
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน)
ปีที่จบการศึกษา : 2553
เกรดเฉลี่ย : 4.00
ระดับการศึกษาสูงสุด : วศ.ม. (เครื่องกล)
สาขาวิชา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่จบการศึกษา : 2555
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ไม่ได้ทำงาน