==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย พาราดิน  จันทเขตต์
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 50/31 หมู่ที่ 4
ซอย วัดบุญราศรี ถนน บางนา-ตราด กม.54
หมู่บ้าน พฤกลดา บางนา-ตราด
ตำบลคลองตำหรุ
อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : - มือถือ 0897797809
E-mail : -
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 421037231
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
ปีที่จบการศึกษา : 2545
เกรดเฉลี่ย : 3.16
ระดับการศึกษาสูงสุด : M.ENG/Mochatronic
สาขาวิชา : Asian Instute of Tecnology
ปีที่จบการศึกษา : 2549
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ทำงานแล้ว
ตำแหน่ง : วิศวกรอาวุโส
อัตราเงินเดือน : 50,000 – 70,000 บาท
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : สถาบันไทย-เยอรมัน
ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ของต่างชาติ (เอกชน)
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ : หน่วยฝึกอบรมและบริการอุตสาหกรรม
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : 038-930100 ต่อ 1800
ที่อยู่สถานที่ทำงาน : บ้านเลขที่ 700/1 หมู่ที่ 1
ซอย - ถนน บางนาตราด กม.57
หมู่บ้าน -
ตำบลคลองตำหรุ
อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี