==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย ธนากร  โยธะคง
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 78/477
หมู่บ้าน วิเศษสุขนคร
ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
เบอร์โทรศัพท์ : 034-118-681 มือถือ 082-220-9685
E-mail : tanakorn.sc@gmail.com
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 4410310132
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
ปีที่จบการศึกษา : 2548
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปวช. ก่อสร้าง
สาขาวิชา : วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ปีที่จบการศึกษา : 2544
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ทำงานแล้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
อัตราเงินเดือน : 30,000 – 50,000 บาท
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : บริษัท สุวรรณภูมิ1982 วิศวกรรม จำกัด
ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ของประเทศไทย (เอกชน)
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ : รับเหมาก่อสร้าง
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : 034-118-681
ที่อยู่สถานที่ทำงาน : บ้านเลขที่ 78/477
หมู่บ้าน วิเศษสุขนคร
ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร