==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย สิทธิพงศ์  สุวรรณธาดา
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 20
ซอย - ถนน -
หมู่บ้าน -
ตำบลรอบเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : - มือถือ 0806615888
E-mail : -
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 47010370015
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
ปีที่จบการศึกษา : 2551
เกรดเฉลี่ย :
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ทำงานแล้ว
ตำแหน่ง : วิศวกร
อัตราเงินเดือน : ต่ำกว่า 10,000 บาท
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : สร้างศิริก่อสร้าง
ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ของต่างชาติ (เอกชน)
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ : รับเหมาก่อสร้าง
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร :
ที่อยู่สถานที่ทำงาน : บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 20
ซอย - ถนน รอบเมือง
หมู่บ้าน -
ตำบลรอบเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด