==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย เรืองศิลป์  สอนเสนา
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 6
ซอย - ถนน เลย-เชียงคาน
หมู่บ้าน สามแยก
ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
เบอร์โทรศัพท์ : 042-854560 มือถือ 0862226312
E-mail : -
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 421037354
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
ปีที่จบการศึกษา : 2545
เกรดเฉลี่ย : 2.52
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ทำงานแล้ว
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
อัตราเงินเดือน : 50,000 – 70,000 บาท
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : หจก. วีอาร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทเลคอม
ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ของต่างชาติ (เอกชน)
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ : รับเหมาก่อสร้าง
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : 042-854560
ที่อยู่สถานที่ทำงาน : บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 6
ซอย - ถนน เลย-เชืองคาน
หมู่บ้าน -
ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย