==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย ปิยะวัฒน์  ศรีธรรม
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 153/6 หมู่ที่ 1
ซอย - ถนน บ้านศิลา
หมู่บ้าน ศิลา
ตำบลศิลา
อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : - มือถือ 0991741533
E-mail : -
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 421037229
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน)
ปีที่จบการศึกษา : 2544
เกรดเฉลี่ย : 3.21
ระดับการศึกษาสูงสุด : วศ.ม. วิศวกรรมแมคคามรอนิกส์
สาขาวิชา : มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี
ปีที่จบการศึกษา : 2553
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ทำงานแล้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 25,000 – 50,000 บาท
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร วิทยาเขตสุรินทร์
ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน (หน่วยงานภาครัฐ)
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ : การศึกษา
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : -
ที่อยู่สถานที่ทำงาน : บ้านเลขที่ 145 หมู่ที่ -
ซอย - ถนน สุรินทร์-ปราสาท
หมู่บ้าน -
ตำบลนอกเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์