==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย สุรเชรษฐ์  สีชำนาญ
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 248/5 หมู่ที่ 1
ซอย - ถนน การประปา
หมู่บ้าน -
ตำบลหนองแสง
อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : - มือถือ 0968092531
E-mail : -
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 47010320156
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน)
ปีที่จบการศึกษา : 2551
เกรดเฉลี่ย :
ระดับการศึกษาสูงสุด : วศ.ม. (เครื่องกล)
สาขาวิชา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่จบการศึกษา : 1/2558
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ไม่ได้ทำงาน