==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย นัฐพงษ์  ศรีกมล
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 10 ถนน คุ้มศรีสุวรรณ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : 043567111 มือถือ 0896197665
E-mail : tumcivil_17@hotmail.com
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 58010381003
ระดับการศึกษา :
สาขาวิชา :
ปีที่จบการศึกษา :
เกรดเฉลี่ย : 2550
ระดับการศึกษาสูงสุด : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
สาขาวิชา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่จบการศึกษา : 2550
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน :
ตำแหน่ง : 3
อัตราเงินเดือน :
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : สาเกตนครการรังวัด
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ : 2556
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร :
ที่อยู่สถานที่ทำงาน :