==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นางสาว นริศรา  คุณพูล
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 18/27 หมู่ที่ 10
ซอย - ถนน เมืองใหม่กลาง
หมู่บ้าน พลัมคอนโนแหลมฉลัง1
ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : - มือถือ 2817297559
E-mail : -
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 4510310052
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : สาขาวิศวกรรรมโยธา
ปีที่จบการศึกษา : 2549
เกรดเฉลี่ย : 2.75
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ทำงานแล้ว
ตำแหน่ง : Cost Engineer
อัตราเงินเดือน : 30,000 – 50,000 บาท
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : Foster wheeler (Thailand) Limited
ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ของต่างชาติ (เอกชน)
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ : Oil&Gas
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : 038344300#1920
ที่อยู่สถานที่ทำงาน : บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 9
ซอย - ถนน สุขุมวิท
หมู่บ้าน -
ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี