==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นิกร  คงโต
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 61/1 หมู่ที่ 4 ถนน หมอบาง
ตำบลในคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : มือถือ 0957067020
E-mail : Nikorn_yong@hotmail.com
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 48010370015
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : สาขาวิศวกรรรมการผลิต
ปีที่จบการศึกษา : 2551
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ทำงานแล้ว
ตำแหน่ง : Piping designer
อัตราเงินเดือน : 20,000 – 30,000 บาท
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : Samsung engineering (thailand) co.,ltd
ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ของต่างชาติ (เอกชน)
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ : ออกแบบโรงกลั่นน้ำมัน, โรงไฟฟ้า
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : 022327500
ที่อยู่สถานที่ทำงาน : ถนน สาทรใต้
หมู่บ้าน No.1 Empire Tower Building , 37th floor
ตำบลยานนาวา
อำเภอเขตสาทร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร