==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย มนตรี  ชูพันธ์
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 22
ซอย - ถนน -
หมู่บ้าน -
ตำบลนาสีนวน
อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : - มือถือ 0811832168
E-mail : -
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 47010370055
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน)
ปีที่จบการศึกษา : 2551
เกรดเฉลี่ย : 2.66
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ทำงานแล้ว
ตำแหน่ง : วิศวกร
อัตราเงินเดือน : 20,000 – 30,000 บาท
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : บริษัท อีซึ่นเพ้น จำกัด
ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ของประเทศไทย (เอกชน)
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ : พ่นสีรถมอเตอร์ไซต์
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : 038451827
ที่อยู่สถานที่ทำงาน : บ้านเลขที่ 7/1-2 หมู่ที่ 1
ตำบลพานทอง
อำเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี