==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นาย ปริวรรต  หาริตะวัน
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 3
ซอย - ถนน -
หมู่บ้าน ขาม
ตำบลค้อใต้
อำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : - มือถือ 0821976474
E-mail : -
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 47010310008
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
ปีที่จบการศึกษา : 2550
เกรดเฉลี่ย : 3.09
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ทำงานแล้ว
ตำแหน่ง : วิศวกรสนาม
อัตราเงินเดือน : 10,000 – 20,000 บาท
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : บริษัท ไตรเทค คอนซัลแตนส์ จำกัด
ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ของต่างชาติ (เอกชน)
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ : ควบคุมงานก่อสร้าง
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : 026170525-7
ที่อยู่สถานที่ทำงาน : บ้านเลขที่ 82/1
ซอย - ถนน หลโยธิน5
หมู่บ้าน -
ตำบลสามเสนใน
อำเภอเขตพญาไท
จังหวัดกรุงเทพมหานคร