==0
 
      ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นางสาว ลักขณา  สุวรรณชัย
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 421 หมู่ที่ 1
หมู่บ้าน ท่าขอนยาง
ตำบลท่าขอนยาง
อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : มือถือ 089-6180162
E-mail : tungning_samsit@hotmail.com
      ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา : 421037367
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
ปีที่จบการศึกษา : 2545
ระดับการศึกษาสูงสุด : มหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่จบการศึกษา : 2557
      ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน : ทำงานแล้ว
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับ : การศึกษาระดับอุดมศึกษา
เบอร์โทรหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร : 043-754316
ที่อยู่สถานที่ทำงาน : บ้านเลขที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมู่บ้าน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง
อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม