==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ค้นหาศิษย์เก่า
ป้อนข้อความในการค้นหา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
คำค้น
จำนวนสมาชิก 166 คน
ที่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ระดับการศึกษา ปีที่จบการศึกษา
151 48010310430 นายพรชัย  ศรีบุญโฮม สาขาวิศวกรรรมการผลิต ปริญญาตรี 2552
152 48010310417 นายบุรินทร์  อ่อนทาดี สาขาวิศวกรรรมการผลิต ปริญญาตรี 2552
153 48010310409 นายนราศํกดิ์  ศรีภักดี สาขาวิศวกรรรมการผลิต ปริญญาตรี 2552
154 47010310163 นายสมหมาย  กลางชนีย์ สาขาวิศวกรรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 2551
155 52010310793 นายวันเฉลิม  อินทะโส สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 2556
156 53010370004 นายธรรมรัตน์  พรมทองดี สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาตรี 2556
157 4610370167 นายศักดิ์สิทธิ์  ขวัญเกื้อ
158 55010310319 นายศักดา  พรมมงคล สาขาวิศวกรรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 2559
159 51010311743 นายสุรวิทย์  วรรณชาติ สาขาวิศวกรรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 2555
160 56010315170 นายศักดิ์ดา  พลสีดา สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาตรี 2560
161 47010310176 นายจักรกฤษ  เพชรนาดี วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต) ปริญญาตรี 2551
162 52010310402 นายธรรมธัช  ทองเทพ
163 58010310268​ นางสาวจิตกาญจน์  นามคำมี สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาตรี 2562
164 58010310190 นายอรรฆพร  ไชยพอ สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 2561
165 58010320049 นายภาคภูมิ  พันธุขันธ์ สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี 2561
166 57010381011 นายอนุสรณ์  เดชบุรัมย์ สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาโท 2562