==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ค้นหาศิษย์เก่า
ป้อนข้อความในการค้นหา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
คำค้น
จำนวนสมาชิก 166 คน
ที่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ระดับการศึกษา ปีที่จบการศึกษา
91 54010310058 นางสาวรัชนี  ศรีเกตุ สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาตรี 2558
92 53010350001 นายศักดิ์ชัย  ทราบรัมย์ สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาโท 2558
93 53010310137 นายศราวุธ  ศรีโคตร สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาตรี 2558
94 51010311162 นายประดิษฐ์  ชาธิพา สาขาวิศวกรรรมการผลิต ปริญญาตรี 2555
95 51010311436 นายทรรศนัย  เหมุทัย
96 54010310211 นายทยาวิชญ์  สร่างนิทร สาขาวิศวกรรรมการผลิต ปริญญาตรี 2557
97 54010352005 นางสาวพรศิริ  อุระภา
98 4610370224 นายณัฐธเดชน์  บุตราช วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) ปริญญาตรี 2549
99 53010352026 นายอดิศร  สินธุโคตร สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า ปริญญาโท 2558
100 54010370060 นายราเชนทร์  นานานนท์ สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาตรี 2558
101 48010310043 นางสาวชนิดา  ขันคำ สาขาวิศวกรรรมการผลิต ปริญญาตรี 2552
102 47010310030 นายอาทิตย์  สีมารักษ์ สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาตรี 2551
103 51010311127 นายธีรพล  พิมพะ สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 2555
104 52010373003 นายณรงค์ชัย  วรรณพันธ์ สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 2556
105 47010310266 นางสาวจารุวรรณ  กุดวงศา วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต) ปริญญาตรี 2550
106 54010370074 นายอลงกรณ์  พนาดร สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาตรี 2558
107 54010310098 นายอรรถพล  ทักท้วง สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 2558
108 55010370021 นายเชิดพงษ์  เทียงดาห์ สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาตรี 2559
109 55010320077 นายสุรชิต  วรรณพัฒน์ สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาตรี 2558
110 55010310256 นายปิติพงษ์  นักทำนา สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 2558
111 55010320019 นายนัฐกิจ  รักษาทรัพย์ สาขาวิศวกรรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 2558
112 55010310055 นายธนพงษ์  ศรีเวียง สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาตรี 2558
113 55010310361 นายเอกวิทย์  สรรพแพทย์ สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี 2559
114 55010310093 นางสาวภควรรณ  สุยอย สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 2558
115 55010310271 นายพีระวัฒน์  สายโรจน์ สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 2559
116 54010320032 นางสาวนิภาพัชร  สีคำแท้ สาขาวิศวกรรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 2559
117 55010310225 นายไตรทศ  คำโสภา สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี 2558
118 55010310013 นายขุนพล  มหาอุป สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี 2559
119 55010310327 นายศุภฤกษ์  แถลงศรี
120 54010381004 นายสัฏฐวิชญ์  สาระพันธ์ สาขาวิศวกรรรมโยธา ปริญญาโท 2558