==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นปีการศึกษา:
จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน(คน) ร้อยละ
สาขาวิศวกรรรมโยธา 0
สาขาวิศวกรรรมการผลิต 0
สาขาวิศวกรรรมเครื่องกล 0
สาขาวิศวกรรรมชีวภาพ 0
สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 0
สาขาวิศวกรรรมสิ่งแวดล้อม 0
สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า 0
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) 0
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมระบบอาคาร) 0
วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต) 0
วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน) 0
เทคโนโลยีการจัดการ 0
สาขาวิศวกรรมปฏิบัติ 0
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0
รวมทั้งหมด 0 100.00