==0
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่  2  ณ EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม&l                                            
อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือนการทำงานของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิชา: รุ่นปีการศึกษา:
อัตราเงินเดือน จำนวน(คน) ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 0
10,000 – 20,000 บาท 0
20,000 – 30,000 บาท 0
30,000 – 50,000 บาท 0
50,000 – 70,000 บาท 0
70,000 – 100,000 บาท 0
มากกว่า 100,000 บาท 0
รวมทั้งหมด 0 100.00