==0
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่  2  ณ EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม&l                                            
ประเภทหน่วยงานการทำงานของบัณฑิต
ประเภทหน่วยงานการทำงานของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิชา: รุ่นปีการศึกษา:
ประเภทหน่วยงานการทำงานของบัณฑิต จำนวน(คน) ร้อยละ
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ของต่างชาติ (เอกชน) 0
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ที่ร่วมหุ้นกับประเทศไทย (เอกชน) 0
หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ของประเทศไทย (เอกชน) 0
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน 0
รวมทั้งหมด 0 100.00