==0
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่  2  ณ EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม&l                                            
สรุปภาวะการทำงาน
สถานภาพการทำงานของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิชา: รุ่นปีการศึกษา:
สถานภาพการทำงานของบัณฑิต จำนวน(คน) ร้อยละ
ไม่ได้ทำงาน 0
ทำงานแล้ว 0
ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ 0
รวมทั้งหมด 0 100.00