==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รุ่นปีการศึกษา:
ที่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 58010310268​ นางสาวจิตกาญจน์  นามคำมี สาขาวิศวกรรรมโยธา
2 57010381011 นายอนุสรณ์  เดชบุรัมย์ สาขาวิศวกรรรมโยธา