==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
หมวดหมู่ :


หมวดที่ ๖

หมวดที่ ๖

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม

                ข้อ ๓๘ ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น โดยจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมในคราวนั้นทั้งหมด

                ข้อ ๓๙ การเลิกสมาคมจะกระทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเลิกเพราะเหตุผลของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ในการเลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมในคราวนั้นทั้งหมด

                ข้อ ๔๐ หากสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินคงเหลือหลังจากที่ได้ชำระบัญชี   เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ตกเป็นของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยที่ผู้รับต้องนำไปใช้เพื่อการกุศลและสาธารณะประโยชน์เท่านั้น

ข้อบังคับสมาคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


หมวดที่ ๒
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๓
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๔
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๕
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๖
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๗
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558