==0
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่  2  ณ EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม&l                                            
หมวดหมู่ :


หมวดที่ ๕

หมวดที่ ๕

การเงินและทรัพย์สิน

                ข้อ ๓๐ การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสมาคม การเงินของสมาคมถ้ามีให้นำฝากไว้ในธนาคารใดธนาคารหนึ่งตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยฝากไว้ในนามของสมาคม

                ข้อ ๓๑ รายได้ของสมาคม มีดังนี้

                                ๓๑.๑ ค่าลงทะเบียนแรกเข้าของสมาชิก

                                ๓๑.๒ เงินบริจาค

                                ๓๑.๓ การจัดกิจกรรม

                ข้อ ๓๒ การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คธนาคารของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้กระทำการแทนลงนามร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขานุการของสมาคม พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะ   ถือว่าใช้ได้

                ข้อ ๓๓ ให้นายกสมาคมมีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท      (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม

                ข้อ ๓๔ ให้เหรัญญิกมีอำนาจในการเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไว้กับตัวได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท             (ห้าพันบาทถ้วน) หากมีจำนวนเงินสดเกินกว่าจำนวนดังกล่าวจะต้องดำเนินการนำฝากเข้าเก็บไว้ในบัญชีธนาคารของสมาคมทันทีที่มีโอกาสกระทำได้

                ข้อ ๓๕ เหรัญญิกต้องจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามหลักวิชาการ การรับหรือการจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขานุการของสมาคม พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง

                ข้อ ๓๖ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่ใช่คณะกรรมการบริหารสมาคมหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม โดยจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเสนอ โดยที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ

                ข้อ ๓๗ ผู้สอบบัญชี มีอำนาจหน้าที่จะเรียกตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของสมาคมทั้งหมด ตลอดจนมีอำนาจที่จะเรียกคณะกรรมการบริหารสมาคมหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อให้มาชี้แจงได้ทุกคนหากเกิดข้อสงสัย โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมและเจ้าหน้าที่ของสมาคมจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัดข้อบังคับสมาคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


หมวดที่ ๒
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๓
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๔
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๕
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๖
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๗
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558