==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
หมวดหมู่ :


หมวดที่ ๔

หมวดที่ ๔

การประชุม

                ข้อ ๒๓ การประชุมใหญ่ของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ

                                ๒๓.๑ การประชุมใหญ่สามัญ

                                ๒๓.๒ การประชุมใหญ่วิสามัญ

                ข้อ ๒๔ คณะกรรมการบริหารสมาคมจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีๆ ละ ๑ ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี

                ข้อ ๒๕ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๔ คณะกรรมการบริหารสมาคมอาจจะกำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของสมาคมหรือในกรณีที่มีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของสมาชิกทั้งหมด เข้าชื่อกันและทำหนังสือร้องขอต่อนายกสมาคม ขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น โดยนายกสมาคมจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมขึ้นภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

                ข้อ ๒๖ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

                                ๒๖.๑ แถลงกิจการของสมาคมที่ผ่านมาในรอบปี

                                ๒๖.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกได้รับทราบ

                                ๒๖.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบกำหนดวาระ

                                ๒๖.๔ ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน

                                ๒๖.๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

                ข้อ ๒๗ ในการจัดการประชุมทุกครั้ง ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมยึดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามระเบียบงานการประชุมที่เป็นมาตรฐาน

                ข้อ ๒๘ การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

                ข้อ ๒๙ ในการประชุมใหญ่ของสมาคม หากนายกหรืออุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการสมาคมคนหนึ่งซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในคราวนั้นข้อบังคับสมาคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


หมวดที่ ๒
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๓
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๔
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๕
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๖
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๗
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558