==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
หมวดหมู่ :


หมวดที่ ๒

หมวดที่ ๒

สมาชิก

                ข้อ ๖ สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ

                                ๖.๑ สมาชิกสามัญ อันได้แก่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                ๖.๒ สมาชิกวิสามัญ อันได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว    ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่มิใช่สมาชิกตามข้อ ๖.๑

                                ๖.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ อันได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม และผู้ที่คณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

                ข้อ ๗ คุณสมบัติของสมาชิก

                                ๗.๑ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

                                ๗.๒ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

                                ๗.๓ ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ

                                ๗.๔ ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถหรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                ข้อ ๘ ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

                                ๘.๑ สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น จำนวน ๑๐๐ บาท โดยไม่มีค่าบำรุงรายเดือน และค่าบำรุงรายปี ตลอดอายุการเป็นสมาชิกของสมาคม

                                ๘.๒ สมาชิกวิสามัญ และ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

                ข้อ ๙ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาคม ให้ยื่นใบสมัครตามวิธีการของสมาคม พร้อมค่าบำรุงต่อเลขานุการสมาคม โดยมีสมาชิกวิสามัญรับรองอย่างน้อย ๑ คน

                ข้อ ๑๐ สถานภาพการเป็นสมาชิก

                                ๑๐.๑ สมาชิกสามัญ มีสถานะการเป็นสมาชิกเริ่มตั้งแต่วันที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมตามอัตราที่กำหนดไว้ 

                                ๑๐.๒ สมาชิกวิสามัญ มีสถานะการเป็นสมาชิกเริ่มตั้งแต่ประกาศนี้ถูกบังคับใช้

                                ๑๐.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม

                ข้อ ๑๑ การพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิก

                                ๑๑.๑ ตาย

                                ๑๑.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการสมาคม และคณะกรรมการสมาคม

                                ๑๑.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก

                                ๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารสมาคมได้พิจารณาลงมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพด้วยคะแนน ๒ ใน ๓ เนื่องจากสมาชิกผู้นั้นได้พฤติตนนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

                ข้อ ๑๒ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

                                ๑๒.๑ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการบริหารสมาคม

                                ๑๒.๒ มีสิทธิได้รับประโยชน์ต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมได้จัดให้มีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

                                ๑๒.๓ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อขอตรวจสอบทะเบียน เอกสารบัญชี หรือทรัพย์สิน ของสมาคมได้ในเวลาอันสมควร

                                ๑๒.๔ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม

                                ๑๒.๕ มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม

                                ๑๒.๖ มีสิทธิลงคะแนนเสียงในมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ได้คนละ ๑ คะแนนเสียงเท่านั้น

                                ๑๒.๗ มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด

                                ๑๒.๘ มีหน้าที่ในการช่วยเหลือและสนับสนุน ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมจัดขึ้น

                                ๑๒.๙ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณของสมาคมและมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

                                ๑๒.๑๐ มีหน้าที่ในการกรอกข้อมูลในเว็ปไซต์ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามข้อบังคับสมาคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


หมวดที่ ๒
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๓
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๔
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๕
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๖
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๗
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558