==0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่สนามฟุตบอลในร่มศรีราชาอารีน่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
หมวดหมู่ :


หมวดที่ ๑

ข้อบังคับ

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พุทธศักราช ๒๕๕๘

----------------------------------------------------

 

หมวดที่ ๑

ความทั่วไป

 

                ข้อ ๑ สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ใช้อักษรย่อว่า “สศว.มมส.” และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “FACULTY OF ENGINEERING ALUMNI ASSOCIATION MAHASARAKHAM UNIVERSITY” ใช้อักษรย่อว่า “EN.MSU.AA

                ข้อ ๒ เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูป

                ตราโรจนากร เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นมาจากความรู้และคุณธรรม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

รูปฟันเฟือง เป็นตราสัญลักษณ์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ หมายถึงการขับเคลื่อนไปของสังคมเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

รูปใบไม้ หมายถึง เทคโนโลยีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

รูปโลก เพื่อแสดงให้เห็นว่าศิษย์เก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนาสังคมให้ทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวไกล รวมถึงมีการเสริมสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สีเทา - เหลือง เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สีเลือดหมู เป็นสีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


สีเขียว หมายถึง เทคโนโลยีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขนาดของเครื่องหมายนี้ย่อมเปลี่ยนไปตามลักษณะของการใช้ จะต้องเป็นส่วนขยายหรือส่วนย่อจากแบบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้เท่านั้น

                ข้อ ๓ สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ ห้อง EN-๑๐๔ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐

                ข้อ ๔ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในข้อบังคับ มีดังนี้

                                ๔.๑ สมาคม หมายถึง สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                ๔.๒ ศิษย์เก่า หมายถึง บุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งบุคคลที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                ๔.๓ คณะ หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                ๔.๔ มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                ๔.๕ สมาชิก หมายถึง บุคคลที่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามข้อบังคับของสมาคม

                                ๔.๖ คณะกรรมการบริหาร หมายถึง ศิษย์เก่าที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร มีหน้าที่เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ และดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น

                ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ของสมาคม

๕.๑ เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างคณาจารย์

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๕.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ระหว่างศิษย์เก่าและคณะฯ

๕.๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการระหว่าง

คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

๕.๔ เพื่อส่งเสริมด้านสวัสดิการแก่สมาชิก (กรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต)

๕.๕ เพื่อผดุงเกียรติและชื่อเสียงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มี

ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

 

๕.๖ การดำเนินการใดๆ ของสมาคมกระทำโดย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองข้อบังคับสมาคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


หมวดที่ ๒
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๓
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๔
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๕
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๖
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
หมวดที่ ๗
จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558