==0
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่  2  ณ EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม&l                                            
คณะอนุกรรมการสมาคม
ประจำปี:

 
นายยุฐภูมิ บัวผัน     เกียร์ 12
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
คณะอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์


 
นายภาคภูมิ วณาไธสง     เกียร์ 13
สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า
คณะอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์


 
นายยุรนันท์ ศิลาอุดม     เกียร์ 14
สาขาวิศวกรรรมเครื่องกล
คณะอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์