==0
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่  2  ณ EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม&l                                            
คณะอนุกรรมการสมาคม
ประจำปี:

 
นายไกรราช บัวระบัดทอง     เกียร์ 2
วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์


 
นายนิติวัตร์ เตาะไธสง     เกียร์ 3
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์


 
นายธวัชชัย คำพันธ์     เกียร์ 4
วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
คณะอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์