==0
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่  2  ณ EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม&l                                            
คณะอนุกรรมการสมาคม
ประจำปี:

 
นายภาณุวัตน์ ขามประไพ     เกียร์ 13
สาขาวิศวกรรรมเครื่องกล
อนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ


 
นายณัฏฐพงษ์ ลาดบัตร     เกียร์ 7
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน


 
นายปิยะวัฒน์ ศรีธรรม     เกียร์ 1
วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์