==0
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่  2  ณ EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม&l                                            
คณะที่ปรึกษาสมาคมภายใน
ประจำปี:

 
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 
อาจารย์ ดร.รัตนา หอมวิเชียร
อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 
นางวิรายา ภมรสมิต
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม