==0
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่  2  ณ EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม&l                                            
คณะกรรมการบริหารสมาคม
ประจำปี:

 
นายภูมินทร์ สุวรรณธาดา     เกียร์ 11
สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า
ปฏิคม


 
นางเกศดาพร วงษ์ซิ้ม     เกียร์ 1
วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
กรรมการสมาคม


 
นายเสวี ลายโถ     เกียร์ 1
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
กรรมการสมาคม