==0
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่  2  ณ EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม&l                                            
คณะกรรมการบริหารสมาคม
ประจำปี:

 
นายธีรานันท์ ขันงาม     เกียร์ 1
วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
ประชาสัมพันธ์


 
นายมีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร     เกียร์ 1
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
เหรัญญิก


 
นายศิวณัทร ศรีโลห้อ     เกียร์ 10
สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
นายทะเบียน