==0
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่  2  ณ EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม&l                                            
คณะกรรมการบริหารสมาคม
ประจำปี:

 
นางสาวลักขณา สุวรรณชัย     เกียร์ 1
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
นายกสมาคม


 
นายนัฐราช แสนมีมา     เกียร์ 1
วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
อุปนายก


 
นายศักดิ์ภูมิ จำปาแดง     เกียร์ 1
วิศวกรรมเครื่องกล (การผลิต)
เลขานุการ