==0
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่  2  ณ EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม&l                                            
ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/ 2588

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2558 ผู้ชม 221
  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ผลิตบัณฑิตมาแล้ว 13 รุ่น มีจำนวนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมกันมากกว่า 2,000 คน และได้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารสมาคม (ชุดจัดตั้ง) เพื่อดำเนินงาน ทั้งนี้ได้รับมติจากที่ประชุมให้ นางสาวลักขณา สุวรรณชัย บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร รุ่นที่ 1 ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนในแต่ละรุ่น และในการนี้ทางสมาคมได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามประมวลกฎหมายมาตรา 82 ว่าด้วยกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558 ทางสมาคมจึงได้จัดให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 1/2558 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 ห้องประชุมโสภณรณฤทธิ์ (EN-213) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เกียรติ กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้
รูปภาพประกอบ

 
 
 
 
 


ข่าวกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง