==0
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่  2  ณ EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม&l                                            
ข่าวกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559 ผู้ชม 548
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องทำงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย นางสาวลักขณา สุวรรณชัย นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคา
รูปภาพประกอบ

 
 


ข่าวกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง